Bel +32(0)11 34 15 90

Edelweiss webshop

Algemene voorwaarden Kinderkleding Edelweiss Identiteit van de ondernemer


Naam van de ondernemer: Hannes Karen BVBA Handelend

onder de naam: Kinderkleding Edelweiss Vestigings – en bezoekadres: Koningsstraat 2 3970 Leopoldsburg België Telefoonnummer: (+32) (0)11 35 15 90 Bereikbaarheid:

Vanaf dinsdag 9:00 uur tot zaterdag 18:00 uur (behalve tussen 12:00 en 12:30 uur)

e-mailadres: info@kinderkledingedelweiss.be

BTW nummer: 477 609 093

Deze algemene voorwaarden zijn conform de wet van 6 april 2010 Onderafdeling

1. Overeenkomsten op afstand die geen betrekking hebben op financiële diensten. Artikel 45 (wet van 6 april 2010) Bij het aanbod van een overeenkomst op afstand moet de consument ondubbelzinnig, op heldere en begrijpelijke wijze ingelicht worden door elk middel dat aangepast is aan de gebruikte techniek voor communicatie op afstand, meer bepaald over de volgende elementen:

1. De identiteit van de onderneming en haar geografisch adres;

2. De belangrijkste kenmerken van het goed of de dienst

3. De prijs van het goed of de dienst

4. In voorkomend geval, de leveringskosten

5. De wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst;

6. Het al dan niet bestaan van een herroepingsrecht;

7. De wijze van terugneming en teruggave van het goed, met inbegrip van de eventueel daaraan verbonden kosten;

8. De kosten voor het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand, wanneer die op een andere grondslag dan het basistarief worden berekend;

9. De geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs;

10. Waar passend, de minimumduur van de overeenkomst in geval van overeenkomsten voor duurzame of periodieke dienstverlening of levering van goederen; Bovendien moet in geval van telefonische communicatie de identiteit van de onderneming en het commerciële oogmerk van de oproep aan het begin van elk gesprek met de consument expliciet duidelijk worden gemaakt. Artikel 46 § 1. De consument moet schriftelijk of op een andere duurzame drager,te zijner beschikking staand en voor hem toegankelijk, volgende informatie ontvangen:

1. bevestiging van de inlichtingen,vermeld in artikel 45, 1,3 tot 6 en 10, evenals de identificatie van het goed of van de dienst;

2. in voorkomend geval, de voorwaarden en de wijze van uitoefening van het herroepingsrecht, evenals het volgende beding, in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de eerste bladzijde: “De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.” Dit beding wordt aangevuld met het aantal kalenderdagen, dat niet langer mag zijn dan 14 dagen. Bij ontstentenis van dit laatste beding, in de voorwaarden bedoeld in §2, wordt het goed of de dienst geacht te zijn geleverd zonder voorafgaande vraag zijnerzijds en is deze laatste niet gehouden tot het betalen van het goed of de dienst, of tot het teruggeven ervan;

3. bij ontstentenis van het herroepingsrecht, in de veronderstellingen vermeld in artikel 47, §4, het volgende beding, in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de eerste bladzijde: “De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien”

4. het geografisch adres van de vestiging van de onderneming waar de consument met zijn klachten terecht kan;

5. de inlichtingen betreffende de bestaande diensten na verkoop en commerciële waarborgen;

6. de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst, indien deze van onbepaalde duur is of een duur van meer dan één jaar heeft. §2. De consument moet de informatie,bedoeld in §1, ontvangen: - voor de goederen: ten laatste bij de levering aan de consument; - voor de diensten: vóór de uitvoering van elke dienstenovereenkomst en desgevallend, tijdens de uitvoering van de dienstenovereenkomst, zo de uitvoering is begonnen, met akkoord van de consument, vóór het verlopen van de herroepingstermijn §3. De bepalingen van §§1 en 2 zijn niet van toepassing op diensten die zelf met behulp van een techniek voor communicatie op afstand worden uitgevoerd, wanneer deze diensten in één keer worden verleend en rechtsreeks door de communicatietechniek-exploitant worden gefactureerd. Niettemin moet de consument in ieder geval kennis gesteld worden van het geografische adres van de vestiging van de onderneming waar hij zijn klachten kan indienen. Artikel 47. §1. Bij elke overeenkomst op afstand beschikt de consument over een termmijn van tenminste 14 kalenderdagen waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen. Hij kan dit recht uitoefenen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Onverminderd de bepalingen van artikel 48, §2, tweede streepje, kunnen aan de consument, voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht, slechts de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen aangerekend worden. Voor de uitoefening van dit recht gaat de termijn in: - voor de goederen, te rekenen van de dag na de levering aan de consument, wanneer aan de informatieverplichtingen bedoeld in artikel 46, §1, voldaan is; - voor de diensten, te rekenen van de dag na het afsluiten van de overeenkomst of vanaf de dag waarop aan de informatieverplichtingen bepaald in artikel 46, §1, voldaan is, zo daaraan werd voldaan na het afsluiten van de overeenkomst, mits de termijn in §2 vermelde termijn van drie maanden niet overschrijdt. Wat de naleving van de herroepingstermijnen betreft, wordt de kennisgeving als tijdig aangemerkt indien zij schriftelijk of op een voor de ontvanger beschikbare en toegankelijke duurzame drager is verzonden vóór het verstrijken van de termijn. §2. Wanneer de onderneming niet heeft voldaan aan de verplichtingen bepaald in artikel 46, §1, is de herroepingstermijn drie maanden. Deze termijn gaat in: - voor goederen, te rekenen van de dag van levering aan de consument; - voor diensten, te rekenen van de dag waarop de overeenkomst werd afgesloten. Indien binnen deze termijn van drie maanden de inlichtingen bedoeld in artikel 46, §1, verstrekt zijn, begint de termijn bedoeld in §1 te lopen de dag na de ontvangst van de inlichtingen. Voor goederen die het voorwerp uitmaken van opeenvolgende leveringen beginnen de herroepingstermijnen te lopen de dag na de eerste levering. §3. In geval van uitoefening van het herroepingsrecht waarin voorzien is in §§1 en 2, is de onderneming gehouden tot terugbetaling van de door de consument gestorte bedragen, zonder kosten. Deze terugbetaling moet plaatsvinden binnen de dertig dagen die volgen op de herroeping. §4. Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, kan de consument het herroepingsrecht waarin §§1 en 2 voorzien niet uitoefenen voor overeenkomsten:

1. betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is vóór het einde van de in §1 bedoelde herroepingstermin;

2. betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;

3. betreffende de levering van audio- en video-opnamen en computerpro-grammatuur waarvan de verzegeling door de consument is verbroken;

4. betreffende de levering van dagbladen, tijdschriften en magazines;

5. voor diensten voor weddenschappen en loterijen;

6. betreffende de levering, op de woon- of verblijfplaats of de werkplek van de consument, van levensmiddelen of dranken of van andere goederen voor courant huishoudelijk gebruik door frequent en op gezette tijden langskomende bezorgers. In geval de onderneming de consument niet overeenkomstig artikel 45, 6 verwittigd heeft van de ontstentenis van een herroepingsrecht, beschikt de consument over het herroepingsrecht bedoeld in §2. Artikel 48 §1. Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, moet de onderneming de bestelling uitvoeren uiterlijk binnen dertig dagen te rekenen van de dag volgend op die waarop de consument zijn bestelling aan de onderneming heeft toegezonden. Indien de onderneming de overeenkomst niet tijdig uitvoert, heeft de consument het recht deze zonder gerechtelijke tussenkomst en met eenvoudige kennisgeving aan de onderneming, te ontbinden, mits op dat ogenblik de onderneming het bestelde goed nog niet heeft verzonden of nog geen aanvraag heeft gemaakt met de verstrekking van de gestelde dienst, dit alles onverminderd het recht van de consument op schadevergoeding zo daar aanleiding toe bestaat. Geen enkele vergoeding en geen onkosten kunnen van de consument worden geëist uit hoofde van deze ontbinding. Bovendien moet de consument binnen dertig dagen de bedragen terugbetaald krijgen die hij desgevallend als betaling heeft gestort. §2. Bij uitoefening van het herroepingsrecht met toepassing van artikel 47 kunnen de eventuele kosten voor terugzending niet ten laste van de consument worden gebracht, indien: - het geleverde goed of de verstrekte dienst niet beantwoordt aan de beschrijving van het aanbod; - de onderneming haar in de artikelen 45 en 46, §1 bedoelde informatieverplichtingen niet heeft vervuld. §3. In geval van uitoefening van het herroepingsrecht met toepassing van artikel 47 kan de consument die een kredietovereenkomst heeft gesloten teneinde de betaling van het goed of van de dienst, voorwerp van de overeenkomst, volledig of gedeeltelijk te financieren, deze kredietovereenkomst herroepen zonder kosten noch vergoeding, op voorwaarde:

1. dat de kredietovereenkomst werd gesloten met de onderneming of verstrekt door een derde, voor zover er een akkoord bestaat tussen deze derde en de onderneming, met als doel het verzekeren van de financiering van de verkoop door laatste, en ,

2. dat de herroeping van de kredietovereenkomst gebeurt binnen de termijnen en volgens de nadere regels,bedoeld in artikel 47.